Popieram abpa Stanisława Gądeckiego

Popieram abpa Stanisława Gądeckiego

OPIS PETYCJI:

Synod Biskupów w Rzymie, który miał być poświęcony rodzinie, został wykorzystany do przeprowadzenia ataku na tradycyjne naucza- nie Kościoła.

Niektórzy biskupi z Niemiec oraz Ameryki Połu- dniowej zaproponowali sformułowania niedwu- znacznie sugerujące możliwość dopuszczenia do Komunii Świętej osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Robocza wersja dokumentu końcowego Synodu zawierała także bulwersujące stwierdzenie, że „homoseksualiści posiadają dary i cechy, które mogą zaoferować wspólnocie chrześcijańskiej”. Na szczęście zapisy te nie zyskały wymaganej ilości głosów, ale ich zwolennicy już zapowiadają, że w przyszłym roku, na kolejnym zgromadzeniu Synodu, będą starali się przeforsować swe stanowisko.

POLSKI KOŚCIÓŁ NA STRAŻY W kontekście takiego stanowiska znacznej części hierarchów obecnych na Synodzie, za wszelką cenę starających się spełnić wyrażane w liberalnych mediach oczekiwania niechętnych nauce Kościoła środowisk lewicowych, postawa JE arcybiskupa Stanisława Gądeckiego jest wyrazem odważnej i bezkompromisowej obrony nienaruszalnych fundamentów tego nauczania. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zadeklarował, że nie widzi możliwości stawiania na jednym poziomie związków jednopłciowych ze związkami sakramentalnymi.

Polski hierarcha sprzeciwił się także sytuacji, w której Kościół będzie zakładnikiem mediów, dostosowując nauczanie do aktualnie obowiązujących trendów.

POTRZEBNE TWOJE WSPARCIE Zdecydowane stanowisko arcybiskupa Gądeckiego stało się przyczyną licznych ataków na niego podejmowanych przez rozmaite środowiska, starające się wywierać nacisk na Kościół.

Naszym obowiązkiem jest wsparcie naszego dusz- pasterza poprzez podziękowania zawarte w liście oraz naszą modlitwę, by w dalszym ciągu, działając pod wpływem Ducha Świętego, odważnie bronił Kościoła.

Skorzystaj z zamieszczonego obok formularza, aby wyrazić swoje poparcie dla JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Wszystkie podpisy zostaną wraz z treścią listu przekazane Księdzu Arcybiskupowi.

TREŚĆ PETYCJI:

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania i soli-
darności w związku z odważną i bezkompromi-
sową postawą Waszej Ekscelencji w kwestii
obrony nienaruszalnych i fundamentalnych
zasad moralnych podczas obrad Synodu
Biskupów w Rzymie.

Zakończona w październiku sesja Synodu Biskupów
odbyła się w bardzo niebezpiecznej dla porządku moralnego atmosferze,
kiedy ideologiczne zacietrzewienie wielkich tego świata zmierza do
zupełnego przedefiniowania prawdy o człowieku, płci oraz małżeństwie i
rodzinie. Jest to nie mający precedensu w historii świata i Kościoła kryzys.
Niestety, z bólem uświadamiamy sobie, że te skandaliczne zabiegi
wspierają także niektórzy katolicy, a nawet hierarchowie Kościoła.

Zmasowana kampania ośrodków lewicowo-liberalnych przeciwko
osobie Księdza Arcybiskupa oraz prawdom, których Ksiądz Arcybiskup
broni, jest dla mnie oczywistym dowodem na to, że postawa Waszej
Ekscelencji, zgodna z nauczaniem samego Chrystusa Pana wyrażonym
dobitnie w Piśmie Świętym i Tradycji, jest słuszna i prawdziwa.

Przykład Księdza Arcybiskupa jest dla mnie niezwykle budujący
i mobilizuje mnie do odważnej obrony niezmiennego nauczania
Kościoła w kwestiach małżeństwa i rodziny.

Mam świadomość jak trudny dla Waszej Ekscelencji będzie najbliż-
szy rok, który dzieli nas od drugiej części obrad Synodu. Z pewnością
wrogowie Pana Jezusa i propagatorzy kłamstwa użyją całej swojej
przewrotności, by siać zamęt, opluwać i zniechęcać wszystkich sto-
jących na straży niezmiennych zasad katolickich.

Dlatego zapewniam Ekscelencję o modlitwie do Boga Najwyż-
szego, za wstawiennictwem Maryi Królowej Rodzin, w intencji
skutecznej obrony Prawdy o małżeństwie i rodzinie. Zapewniam
także o mojej gotowości do poparcia każdej inicjatywy katolickiej
zmierzającej w tym kierunku.


Z wyrazami oddania,

KAMPANIA ZAKOŃCZONA
Wesprzyj portal
Przekaż znajomym
logo
Wesprzyj nas.
Zwiększ siłę Twojego poparcia! Zadeklaruj dowolną kwotę, jaką możesz wesprzeć nasz serwis. Otrzymane datki przeznaczamy na utrzymanie Popierajmy.pl
Kwota:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
logo
Powiedz znajomym o naszej akcji.
Wpisz poniżej adresy e-mail osób, których chcesz zachęcić do wzięcia w niej udziału.
Kliknij aby zobaczyć całość
Udostępnij na portalach społecznościowych: