Synod Biskupów w Rzymie, który miał być
poświęcony rodzinie, został wykorzystany do
przeprowadzenia ataku na tradycyjne naucza-
nie Kościoła.


Niektórzy biskupi z Niemiec oraz Ameryki Połu-
dniowej zaproponowali sformułowania niedwu-
znacznie sugerujące możliwość dopuszczenia
do Komunii Świętej osób żyjących w związ-
kach niesakramentalnych. Robocza wersja
dokumentu końcowego Synodu zawierała także
bulwersujące stwierdzenie, że „homoseksualiści
posiadają dary i cechy, które mogą zaoferować
wspólnocie chrześcijańskiej”. Na szczęście zapisy
te nie zyskały wymaganej ilości głosów, ale ich
zwolennicy już zapowiadają, że w przyszłym
roku, na kolejnym zgromadzeniu Synodu,
będą starali się przeforsować swe stanowisko.

POLSKI KOŚCIÓŁ NA STRAŻY

W kontekście takiego stanowiska znacznej części
hierarchów obecnych na Synodzie, za wszelką cenę
starających się spełnić wyrażane w liberalnych
mediach oczekiwania niechętnych nauce Kościoła
środowisk lewicowych, postawa JE arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego jest wyrazem odważnej
i bezkompromisowej obrony nienaruszalnych
fundamentów tego nauczania. Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski zadeklarował, że nie
widzi możliwości stawiania na jednym poziomie
związków jednopłciowych ze związkami sakra-
mentalnymi. 

Polski hierarcha sprzeciwił się także sytuacji, w
której Kościół będzie zakładnikiem mediów, dosto-
sowując nauczanie do aktualnie obowiązujących
trendów.

POTRZEBNE TWOJE WSPARCIE

Zdecydowane stanowisko arcybiskupa Gądeckiego
stało się przyczyną licznych ataków na niego
podejmowanych przez rozmaite środowiska, stara-
jące się wywierać nacisk na Kościół. 

Naszym obowiązkiem jest wsparcie naszego dusz-
pasterza poprzez podziękowania zawarte w liście
oraz naszą modlitwę, by w dalszym ciągu, działając
pod wpływem Ducha Świętego, odważnie bronił
Kościoła.

Skorzystaj z zamieszczonego obok formularza,
aby wyrazić swoje poparcie dla JE ks. abpa
Stanisława Gądeckiego. Wszystkie podpisy
zostaną wraz z treścią listu przekazane
Księdzu Arcybiskupowi.

PODPISÓW POD LISTEM:
 
Czcigodny Księże Arcybiskupie,


Proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania i soli-
darności w związku z odważną i bezkompromi-
sową postawą Waszej Ekscelencji w kwestii
obrony nienaruszalnych i fundamentalnych
zasad moralnych podczas obrad Synodu
Biskupów w Rzymie.


Zakończona w październiku sesja Synodu Biskupów
odbyła się w bardzo niebezpiecznej dla porządku moralnego atmosferze,
kiedy ideologiczne zacietrzewienie wielkich tego świata zmierza do
zupełnego przedefiniowania prawdy o człowieku, płci oraz małżeństwie i
rodzinie. Jest to nie mający precedensu w historii świata i Kościoła kryzys.
Niestety, z bólem uświadamiamy sobie, że te skandaliczne zabiegi
wspierają także niektórzy katolicy, a nawet hierarchowie Kościoła.


Zmasowana kampania ośrodków lewicowo-liberalnych przeciwko
osobie Księdza Arcybiskupa oraz prawdom, których Ksiądz Arcybiskup
broni, jest dla mnie oczywistym dowodem na to, że postawa Waszej
Ekscelencji, zgodna z nauczaniem samego Chrystusa Pana wyrażonym
dobitnie w Piśmie Świętym i Tradycji, jest słuszna i prawdziwa.


Przykład Księdza Arcybiskupa jest dla mnie niezwykle budujący
i mobilizuje mnie do odważnej obrony niezmiennego nauczania
Kościoła w kwestiach małżeństwa i rodziny.


Mam świadomość jak trudny dla Waszej Ekscelencji będzie najbliż-
szy rok, który dzieli nas od drugiej części obrad Synodu. Z pewnością
wrogowie Pana Jezusa i propagatorzy kłamstwa użyją całej swojej
przewrotności, by siać zamęt, opluwać i zniechęcać wszystkich sto-
jących na straży niezmiennych zasad katolickich.


Dlatego zapewniam Ekscelencję o modlitwie do Boga Najwyż-
szego, za wstawiennictwem Maryi Królowej Rodzin, w intencji
skutecznej obrony Prawdy o małżeństwie i rodzinie. Zapewniam
także o mojej gotowości do poparcia każdej inicjatywy katolickiej
zmierzającej w tym kierunku.


Z wyrazami oddania
,               

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez: Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, zarejestrowaną pod nr NIP 6762207007 oraz REGON 356373202, a także Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, zarejestrowane pod nr NIP 6751231772 oraz REGON 357073726 – oba podmioty z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu zarejestrowania i przekazania adresatowi niniejszego podpisu pod listem, a także w celu realizacji działań statutowych tj. promowania i ochrony chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.